Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 
Họ và tên: Phùng Thị Ánh Hồng
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  anhhong0405@gmail.com
Điện thoại:  0308487417
Địa chỉ:  Trường Mầm non Ánh Dương

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 734